10نکته برای مذاکره

برای برخی از افراد مذاکره موضوعی مبهم به نظر می رسد به همین دلیل هنر مذاکره مهارتی است که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد .حقیقت این است که مهارت مذاکره مانند دیگر مهارتهاست و هر کسی می تواند آن را فرا گیرد . به همین منظور در اینجا به 10 مورد اشاره شده است .

ادامه