چرا برخی از کسب و کار ها موفق اند ( اما بیشتر آنها شکست می خورند)

طبق تحقیقاتی که انجام شده دلایل مشترکی وجود دارد که باعث شکست و موفقیت کسب و کارها میشود. چرا شرکت

ادامه