5 چالشی که در راه ساخت کسب و کار جانبی با آن مواجه می شوید 

افراد زیادی تلاش می کنند که یک کسب و کار جانبی راه اندازی کنند ،اما بهترین راه این است که این چالش ها را بشناسیم سپس عمل کنیم تا بتوانیم راه موففیت را بیابیم .

ادامه